Gebruikersaccount

Door een account aan te maken bij Vetami krijg je toegang tot het besloten deel van de website. Hier is het mogelijk om je gemakkelijk in te schrijven voor cursussen, een overzicht van je inschrijvingen te bekijken en van de verschillende fora gebruik te maken. Door je te registeren spaar je ook automatisch op kortingen voor volgende cursussen bij Vetami. Daarnaast is het mogelijk om met je mede-cursisten in contact te komen, elkaar berichten te versturen of te discussiëren. Je kunt ook je cursusmateriaal nog geruime tijd na het afronden van de cursus in kijken.